technologie a průmysl 4.0

PRŮMYSL 4.0

Průmysl i celá ekonomika prochází zásadními změnami způsobenými zaváděním informačních technologií, kyberneticko-fyzických systémů a systémů umělé inteligence do výroby, služeb a všech odvětví hospodářství. Dopad těchto změn je tak zásadní, že se o nich mluví jako o 4. průmyslové revoluci. Průmysl 4.0 se bude postupně zavádět prostřednictvím metod strojového vnímání, autokonfigurace a autodiagnostiky s počítačovým spojením strojů a dílů. V oblasti implementace Průmyslu 4.0 do výrobních a zpracovatelských podniků spolupracujeme s odborníky, kteří se na digitalizaci specializují.

V oblasti implementace Průmyslu 4.0 do výrobních a zpracovatelských podniků spolupracujeme s odborníky, kteří se na digitalizaci specializují. Rádi Vám s nimi zprostředkujeme kontakt pro konzultaci a posouzení realizovatelnosti Vašeho záměru. 

Přínosy digitalizace lze identifikovat v  těchto směrech: 

  • Plynulejší řízení workflow (efektivní plánování na základě potřeb klientů, automatické generování klientských objednávek na základě monitoringu stavu jejich skladových zásob apod.) 
  • Plánování dodávek a efektivnější řízení logistiky (chytré sklady, optimalizace rozvozových cest a vytížení dopravních prostředků apod.) 
  • Robotizace standardizovaných kancelářských procesů (RPA) 
  • Optimalizace nákladů na údržbu (prediktivní údržba na základě snímání stavu jednotlivých strojů a jejich opotřebení, optimalizace dodávek náhradních dílů apod.) 
  • Snižování objemu skladovaných náhradních dílů (např. využitím zakázkové výroby nízkoobrátkových náhradních dílů za pomoci 3D tisku) 
  • Zkrácení časů od prvotní myšlenky po uvedení výrobku na trh díky provázanosti mezi konstrukčními, logistickými a výrobními systémy 

Prostředky na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologiíautonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu (nikoliv prostou obnovu stávajícího strojního vybavení) lze čerpat z programu Technologie, z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), který je zaměřena na zavádění Průmyslu 4.0 do praxe. Podpora je zaměřena na investice do výrobních technologií (např. obráběcí, tvářecí, dělící stroje, vstřikolisy, ohraňovací stroje, atd.) a zejména do nevýrobních technologií (zajišťující měření a sledování výrobku, jeho manipulaci, mezioperační skladování, označování,…; diagnostická zařízení strojů výrobních nebo nevýrobních a další technologie využívána v údržbě výrobního procesu i nevýrobních oblastí související s výrobní oblastí; infrastruktura umožňující sběr dat, komunikaci mezi částmi výrobní nebo nevýrobní technologie, zpracování dat; technologie zabezpečující bezpečnost a informovanost zaměstnanců atd..). Výrobní technologie nesmí tvořit více jak 50 % z investičních nevýrobních technologií, tzn., že min 75 % způsobilých výdajů musí tvořit nevýrobní technologie. 

Reference

Anotace projektu

Podnikatel Pavel Dvořáček se zabývá především výrobou a montáží garážových vrat, oken, dveří, příjezdových vrat a brán.

Předmětem projektu bylo pořízení nového strojního vybavení provozovny o CNC nůžky na stříhání plechů, CNC ohraňovací lis pro výrobu plechových komponentů na výrobu garážových a průmyslových vrat, CNC ohýbačka profilů pro skružování pojezdových profilů pro výrobu garážových a průmyslových

vrat, s cílem zajistit dostatečnou výrobní kapacitu.

Dotační podpora

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie

Fyzická realizace projektu

leden 2017 – prosinec 2018

Rozpočet projektu

6 248 440 Kč

Poskytnuté služby

Dotační management (identifikace vhodné dotační výzvy, vyhodnocení přijatelnosti a úspěšnosti projektu před podáním žádosti o podporu, kompletní zpracování žádosti o podporu včetně nezbytných příloh.

Organizace a administrace výběrových řízení souvisejících s dodávkami technologií.

Dotační management v průběhu realizace projektu (zpracování žádosti o platbu, žádost o změnu, zprávy o realizaci) a v době udržitelnosti projektu (provozní monitorovací zprávy).

Anotace projektu

Společnost KOMUTEX, spol. s.r.o. se specializuje na výrobu hřídelí, komutátorů, elektromotorů, hydraulických koncovek a obrábění kovů na vícevřetenových automatech.

Předmětem projektu bylo pořízení dlouhotočného CNC automatu a nového CNC soustruhu pro zvýšení kapacity a kvality výroby, zvýšení produktivity a bezpečnosti práce.

Dotační podpora

Operační program Podnikání a inovace, program Rozvoj

Fyzická realizace projektu

leden 2014 – červen 2015

Rozpočet projektu

8 228 000Kč

Poskytnuté služby

Dotační management (identifikace vhodné dotační výzvy, vyhodnocení přijatelnosti a úspěšnosti projektu před podáním žádosti o podporu, kompletní zpracování žádosti o podporu včetně nezbytných příloh.

Organizace a administrace výběrových řízení souvisejících s dodávkami technologií.

Dotační management v průběhu realizace projektu (zpracování žádosti o platbu, zprávy o realizaci) a v době udržitelnosti projektu (provozní monitorovací zprávy).

Anotace projektu

Společnost NN STEEL s.r.o. se ve svém výrobním programu zaměřuje na sváření konstrukční i korozivzdorné oceli a zpracování neželezných kovů (titan, slitiny hliníku, měď, mosaz).

Předmětem projektu je pořízení nových moderních technologií do výroby žadatele určených k opracování kovových materiálů (laserový řezací stroj, zakružovačka plechu, obrubovací stroj pro tváření plechu za studena), pořízena bude i technologie pro nanášení povrchových úprav (prášková lakovací technologie).

Dotační podpora

Operační program Podnikání a inovace, program Rozvoj

Fyzická realizace projektu

únor 2014 – červen 2015

Rozpočet projektu

27 951 000 Kč

Poskytnuté služby

Dotační management (identifikace vhodné dotační výzvy, vyhodnocení přijatelnosti a úspěšnosti projektu před podáním žádosti o podporu, kompletní zpracování žádosti o podporu včetně nezbytných příloh.

Organizace a administrace výběrových řízení souvisejících s dodávkami technologií.

Dotační management v průběhu realizace projektu (zpracování žádosti o platbu, žádost o změnu, zprávy o realizaci) a v době udržitelnosti projektu (provozní monitorovací zprávy).