Dotace

DOTACE EU A FINANCOVÁNÍ

Jednou z činností, na kterou se společnost Czechia – Moravia spol. s .r.o. specializuje je komplexní řešení v oblasti dotačního poradenství a dotačního managementu, především dotací EU.

V případě schválení projektu pro spolufinancování z daného dotačního programu jsme dále schopni zajistit navazující služby dotačního managementu v průběhu realizace dotačního projektu (výběrová řízení, monitorovací zprávy projektu, žádosti o platbu) a v době po ukončení projektu, v tzv. době udržitelnosti projektu.

Existuje celá řada forem financování projektů od prostředků státního rozpočtu ČR, přes evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), až po jiné zdroje. Pro mnoho lidí není vždy lehké se v tomto nepřeberném množství zorientovat. Proto v rámci našich komplexních služeb poskytujeme také poradenství v oblasti financování projektů formou dotací či z jiných zdrojů.  

Proces získání financí z fondů EU je časově i administrativně velmi náročný, a vyžaduje odborné znalosti. K žádosti o dotaci se obvykle předkládá celá řada dokumentů (např. podnikatelský záměr nebo studie proveditelnosti). Získáním dotace vynakládání energie nekončí. Tzv. příjemci dotace jsou vázání pravidly poskytnuté dotace jak v průběhu samotné realizace projektu (např. při výběru dodavatelů, při povinné publicitě, účetnictví projektu), tak po ukončení realizace, v době udržitelnosti projektu. 

Podstatnou informací je fakt, že dotace je proplácena zpětně, až po ukončení celého projektu nebo po uzavření jeho dílčích etap. Je tedy nezbytné zajistit si předem finanční prostředky na předfinancování celého projektu nebo alespoň prvních etap projektu.

Mezi nejvýznamnější zdroje finančních prostředků pro různé typy projektů patří operační programy financované z EU prostřednictvím ESIF. V rámci naší činnosti se zaměřujeme především na projekty energetických úspory a projekty podnikatelské infrastruktury (vybavení výrobních prostor, inovace, podnikatelské nemovitosti, …). 

K financování projektů lze použít také národní zdroje. Jednotlivá ministerstva mají stanovené priority alokace finančních prostředků. Jde hlavně o podporu výstavby prakticky všech druhů veřejné infrastruktury, dále oblast bydlení, životního prostředí a dalších.  

 

Našim klientům poskytujeme v oboru dotačního poradenství komplexní služby projektového managementu: 

  • analýza a monitoring dotačních příležitostí,  
  • zpracování dotační projektové dokumentace (žádosti o dotaci a nezbytných povinných a nepovinných příloh) 
  • poradenství při čerpání dotace a realizaci projektů (dohled nad dodržováním pravidel pro poskytnutí dotace, sledování dodržování závazných termínů, finančního plánu a indikátorů projektu); 
  • organizaci i administraci výběrových řízení jednak v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tak i výběrových řízení, která se řídí specifickými pravidly (u projektů, které jsou spolufinancovány z dotačních programů). 
  • komunikace s poskytovatelem dotace; 
  • zpracování průběžných a závěrečných zpráv projektů; 
  • zpracování žádostí o platbu dotace – vyúčtování projektu z hlediska dotace; 
  • poradenství v období udržitelnosti projektu.  

Reference

www.filogroup.cz

Projekt

Úspory energie FILOGROUP

Anotace projektu

Předmětem projektu je realizace opatření pro dosažení energetických úspor výrobní a administrativní budovy v areálu společnosti FILOGROUP akciová společnost v Chocni, která má dlouholetou tradici ve výrobě bavlněných přízí:

–       výměna motorů včetně doplnění frekvenčních měničů, výměna kompresorů a využití jejich odpadního tepla pro vytápění.

–       náhrada osvětlení ve stávajících halách a administrativě

–       zateplení administrativní části, zadních přístaveb a stropu výroby

Dotační podpora

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program ÚSPORY ENERGIE – I. VÝZVA

Fyzická realizace projektu

srpen 2015 – březen 2019

(projekt byl realizován ve 3 etapách)

Rozpočet projektu

17 213 412 Kč

Poskytnuté služby

Dotační management (identifikace vhodné dotační výzvy, vyhodnocení přijatelnosti a úspěšnosti projektu před podáním žádosti o podporu, kompletní zpracování žádosti o podporu včetně nezbytných příloh (např. podnikatelského záměru), zpracování etapových žádostí o platbu a zpráv o realizaci, zpracování závěrečné žádosti o platbu a zprávy o realizaci.

Organizace a administrace výběrových řízení souvisejících s energetickými opatřeními

Zpracování projektové dokumentace stavby vč. položkového rozpočtu.

Zpracování energetického posudku.

www.kovostanek.cz

Projekt

Inovace – Kombinované tryskací zařízení závěsné bubnové

Anotace projektu

Společnost Kovo Staněk s.r.o. se zabývá výrobu tryskacích zařízení, výrobu manipulátorů a dopravníků, zakázkovou kovovýrobu a povrchovou  úpravou. Inovační projekt se týká jak inovace produktu, tak i inovace procesu. Inovace produktu spočívá v zahájení výroby nové konstrukce kombinovaného tryskacího zařízení závěsného – bubnového (typové označení TZZB). Inovace procesu spočívá v zahájení vlastní výroby TZZB, k čemuž bude pořízena potřebná výrobní technologie.  Předmětem projektu je uvedení tohoto produktu na trh.

Dotační podpora

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program INOVACE – Inovační projekt – Výzva III

Fyzická realizace projektu

duben 2017 – březen 2020

(projekt je realizován ve 3 etapách)

Rozpočet projektu

43 909 690 Kč

Poskytnuté služby

Dotační management (identifikace vhodné dotační výzvy, vyhodnocení přijatelnosti a úspěšnosti projektu před podáním žádosti o podporu, kompletní zpracování žádosti o podporu včetně nezbytných příloh (např. podnikatelského záměru), zpracování etapových žádostí o platbu a zpráv o realizaci.

Organizace a administrace výběrových řízení souvisejících s pořízením výrobních technologií.

www.penda.cz

Projekt

ENERGETICKÉ ÚSPORY BUDOVY RUSKÁ 45 V JIČÍNĚ – PENDA s.r.o.

Anotace projektu

Předmětem projektu je realizace opatření pro dosažení energetických úspor (zateplení obvodových stěn, střechy a podlahy, výměna otvorových výplní, instalace systému řízeného větrání, modernizace osvětlení, příprava teplé vody a instalace systému pro vytápění včetně kondenzačního kotle) v budově společnosti PENDA s.r.o. v Jičně.

Dotační podpora

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program ÚSPORY ENERGIE II. VÝZVA

Fyzická realizace projektu

červenec 2017 – říjen 2018

Rozpočet projektu

4 335 945 Kč

Poskytnuté služby

Dotační management (identifikace vhodné dotační výzvy, vyhodnocení přijatelnosti a úspěšnosti projektu před podáním žádosti o podporu, kompletní zpracování žádosti o podporu včetně nezbytných příloh (např. podnikatelského záměru), zpracování etapových žádostí o platbu a zpráv o realizaci, zpracování závěrečné žádosti o platbu a zprávy o realizaci.

Organizace a administrace výběrových řízení souvisejících s energetickými opatřeními

Zpracování položkového rozpočtu stavby ve vazbě na energetická opatření.

Koordinace přípravy projektu se zpracovatelem projektové dokumentace stavby a energetickým specialistou.

www.nastrojarna-gregor.cz

Projekt

VARIABILNÍ BLOK STUDENÝCH KANÁLŮ SPOLEČNOSTI GREGOR S.R.O.

Anotace projektu

Společnost Gregor s.r.o.se věnuje zejména výrobě a opravě forem, výrobě střižných a ohýbacích přípravků a lisování kovových dílů za studena. Společnost vlastním VaV inovovala svůj produkt – variabilní blok studených kanálů (BSK) se vstřikovací formou, jehož uvedení na trh je předmětem projektu. Projekt řeší inovaci produktu a inovaci procesu. Inovace produktu spočívá v zahájení výroby nového variabilního BSK s formou. Inovace procesu spočívá v zahájení výroby tohoto systémového nástroje, k čemuž bude pořízena nezbytná výrobní technologie.

Dotační podpora

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program INOVACE – Inovační projekt – Výzva IV

Fyzická realizace projektu

prosinec 2017 – červen 2020

(projekt je realizován ve 3 etapách)

Rozpočet projektu

47 762 899 Kč

Poskytnuté služby

Dotační management (identifikace vhodné dotační výzvy, vyhodnocení přijatelnosti a úspěšnosti projektu před podáním žádosti o podporu, kompletní zpracování žádosti o podporu včetně nezbytných příloh (např. podnikatelského záměru), zpracování etapových žádostí o platbu a zpráv o realizaci.

Organizace a administrace výběrových řízení souvisejících s pořízením výrobních technologií.

www.hamzova-lecebna.cz

Projekt

HL Luže-Košumberk – energetické úspory pavilonu A

Anotace projektu

Předmětem projektu je realizace stavebních prací a dodávek vedoucích ke zlepšení tepelně technických vlastností budovy a tím ke snížené energetické náročnosti provozu veřejné budovy, rehabilitačního pavilonu A Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé v Luži-Košumberku.

Projektem budou realizována tato energetická opatření:

A. energetický management a zaregulování topné soustavy

B. zateplení objektu (stěny, stropy, podlahy a střešní okna)

C. realizace systému řízeného větrání se ZZT (2 systémy)

D. realizace úsporného osvětlení

Dotační podpora

Operační program Životní prostředí, 70. výzva

Fyzická realizace projektu

leden až prosinec 2020

Rozpočet projektu

9 571 358 Kč

Poskytnuté služby

Dotační management (identifikace vhodné dotační výzvy, vyhodnocení přijatelnosti a úspěšnosti projektu před podáním žádosti o podporu, kompletní zpracování žádosti o podporu včetně nezbytných příloh (např. CBA).

Koordinace přípravy projektu se zpracovatelem projektové dokumentace stavby a energetickým specialistou.

Projekt

Modernizace technologie pro zpracování plechu a profilů – NN STEEL s.r.o.

Anotace projektu

Společnost NN STEEL s.r.o. se ve svém výrobním programu zaměřuje na sváření konstrukční i korozivzdorné oceli a zpracování neželezných kovů (titan, slitiny hliníku, měď, mosaz).

Předmětem projektu je pořízení nových moderních technologií do výroby žadatele určených k opracování kovových materiálů (laserový řezací stroj, zakružovačka plechu, obrubovací stroj pro tváření plechu za studena), pořízena bude i technologie pro nanášení povrchových úprav (prášková lakovací technologie).

Dotační podpora

Operační program Podnikání a inovace, program Rozvoj

Fyzická realizace projektu

únor 2014 – červen 2015

Rozpočet projektu

27 951 000 Kč

Poskytnuté služby

Dotační management (identifikace vhodné dotační výzvy, vyhodnocení přijatelnosti a úspěšnosti projektu před podáním žádosti o podporu, kompletní zpracování žádosti o podporu včetně nezbytných příloh.

Organizace a administrace výběrových řízení souvisejících s dodávkami technologií.

Dotační management v průběhu realizace projektu (zpracování žádosti o platbu, žádost o změnu, zprávy o realizaci) a v době udržitelnosti projektu (provozní monitorovací zprávy).